בונוס מנהל (בונוס רווחיות) – האם הוא חלק מהשכר הקובע לפנסיה?

עורך דין לדיני עבודה בחיפה

האם בונוס הוא חלק מהשכר

בונוס מנהל (בונוס רווחיות) – האם הוא חלק מהשכר הקובע לפנסיה?

בפס”ד גימלשטיין – יזמקו נדונה, בין היתר, שאלת סיווגו של “בונוס רווחיות” ששולם למנהל, בשיעור 25% משכר הבסיס (שולם אחת לרבעון) והיה מותנה ברווחי החברה.

בית הדין הארצי לעבודה קבע באותו ענין, כי “בונוס הרווחיות” בשל היותו בונוס המותנה ברווחי המעסיק אינו חלק מן השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי הפיטורים:

“חלה על תשלומים ששיעורם נגזר מהפדיון. לעניין זה יש להבהיר כי אין הבדל בין מקרה בו הפדיון מוגדר כ”מחזור”, דהיינו מלוא סכום ההכנסות בלא ניכוי ההוצאות, או כ”רווחים”, דהיינו סכום ההכנסות בניכוי ההוצאות. ואכן, על פי תקנה זו העמלות ששולמו למערער על פי סעיפים 4(2) עד 4(4) להסכם העבודה הן חלק משכרו לצורך תשלום פיצויי פיטורים ותמורת הודעה מוקדמת”.

לעומת זאת, כשמדובר בבונוס אשר הוא במהותו “פרמיה” או “שכר עידוד”, בסכום קבוע ומדורג, הוא לא חלק מהשכר לצורך תשלום פיצויי פיטורים.

(דוגמה לפרמיה שאינה חלק משכר הקובע: ככל שמכירות עולות על סכום מסוים בחודש (100,000$), משולם למנהל בונוס בסכום שנקבע מראש בגין עמידה ביעדים.

כלומר: מכירות עד סכום של 100,000$ הן בגדר הנורמה, והמנהל זכאי ל”פרמיה” רק בעד מכירות שמעבר לנורמה, בסכום קבוע ומדורג, כפי שנקבע בהסכם, ששיעורו נגזר מהיקף המכירות שמעל לנורמה).

ההלכה הפסוקה קבעה כי עמלות המשתלמות לעובד כאחוז ממחזור מכירות הן חלק מהשכר לצורך תשלום פיצוי פיטורים (ראו-ע”ע 170/03 יוסי עזרא- יהב פרויקטים ומחשוב 1991בע”מ ואח'(פורסם בנבו) ניתן ביום 15.11.2004)

כתבות קשורות