בקשת היתר לפיטורי נשים בהיריון או במהלך טיפולי פוריות

הגדלת שעות עבודה במשק - עורך דין רועי סבג

משרדנו עוסק בייצוג עובדות בהליכים במשרד העבודה והרווחה, לפיטוריהם בזמן הריון או בזמן טיפולי פוריות. עורך דין רועי סבג בעל ניסיון עשיר בהליכים במשרד העבודה והרווחה ובקיא בזכויות העובדות. 

סעיף 9(ה)(1) הוסף לחוק עבודת נשים מכוח חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 21), תשס”א- 2001, זאת על מנת להבטיח כי עובדים העוברים טיפולי פוריות יוכלו לממש את זכותם להיעדר מן העבודה לצורך כך, בלא לחשוש שמא מימוש זכותם זו יגרור אחריו את פיטוריהם. 

סעיף 9(ה)(1) לחוק עבודת נשים קובע כי מעסיק לא יפטר עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות בימי העדרם מעבודה לפי הענין, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה, ולא תתיר הממונה את הפיטורים אם הם, לדעתה בקשר עם היעדרות כאמור או עם טיפולים כאמור.

העובדת אינה חייבת להמציא אישור רפואי על טיפולי הפוריות, למרות שלכאורה יש לה כזה, שכן בחלק ממקומות העבודה הפרטיים מעסיקים אינם מקפידים על קבלת אישור מחלה עת מדובר ביום או יומיים, כפי שמקובל בטיפולי פוריות.

בשנת 2010 התווסף לחוק עבודת נשים סעיף 9(ה)(3), אשר בא לעולם על מנת להוסיף הגנה גם למי שאינם נעדרים באופן חלקי או מלא ממקום העבודה בעת טיפולי הפוריות

סעיף 9(ה)(3) יחול גם על עובדת או עובד שלא נעדרו מעבודה, בתקופת הטיפולים כאמור באותה פסקה, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ-גופית, לפי המאוחר, כפי שאישר הרופא המטפל בכתב, ובלבד שהעובדת או העובד, לפי העניין, הודיעו למעסיק על הטיפולים לא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים, ואם לא ניתנה הודעה מוקדמת לפיטורים – ממועד הפיטורים, ומסרו למעסיק אישור רופא כאמור בתוך 14 ימים מאותו מועד, לפי העניין.

סעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים עוסק אף הוא בזכותו של עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, אך בנסיבות שבהן אין צורך להיעדר מהעבודה. בדברי ההסבר להצעת החוק הנזכרת לעיל, נקבע, כי “העובדת או העובד לא יידרשו להודיע על הטיפולים או להציג אישור מרופא מטפל מראש, שכן הטיפולים אינם כרוכים בהיעדרות מהעבודה, אולם יהיה עליהם להודיע על הטיפולים בצירוף אישור מהרופא המטפל לכל המאוחר מיד לאחר מתן הודעה מוקדמת לפיטוריהם, או לאחר הפיטורים, כדי להעמיד את המעביד על חובתו לבקש היתר לפיטורים.” היינו, העובדת חייבת להמציא אישור רפואי מיד עם קבלת ההודעה על הפיטורים או לאחר מכן.

משרדנו מתמחה בזכויות נשים בעבודה, ובפרט טיפול בבקשת היתר לפיטורי נשים בהיריון או במהלך טיפולי פוריות.

סעש (ת”א) 14345-04-18 רותם רווח – לילך מורבר.

כתבות קשורות