חישוב דמי חופשה לעובד שעתי

דמי חופשה לעובד שעתי

איך מחשבים דמי חופשה לעובד שעתי? 

חישוב דמי חופשה לעובד שעתי:

בהתאם לחוק חופשה שנתית דמי החופשה לעובדים בשכר שעתי, מחושבים לפי ממוצע השכר היומי, במהלך רבע השנה שקדמה לחופשה, או במהלך רבע שנת העבודה המלאה ביותר ב- 12 החודשים שקדמו לחופשה.

חוק חופשה שנתית תשי”א 1951 קובע בסעיף 10 כדלקמן:

(א) המעסיק חייב לשלם לעובד בעד ימי החופשה דמי חופשה בסכום השווה לשכרו הרגיל.

(ב) השכר הרגיל לענין סעיף זה הוא:

(1) לגבי עובד שגמול עבודתו, כולו או חלקו, משתלם על בסיס של חודש או תקופה ארוכה מזו – שכר העבודה שהעובד היה מקבל בעד אותו פרק זמן אילו לא יצא לחופשה והוסיף לעבוד;…

(ג) שכר עבודה לענין סעיף (ב) הוא כל תמורה, בכסף או בשווה כסף, המשתלמת לעובד על ידי המעסיק בעד שעות העבודה הרגילות, זולת אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי שאושר לענין זה על ידי שר העבודה. סכום המשתלם לעובד לכיסוי הוצאות מיוחדות שאינן קיימות בעת החופשה, אין רואים אותו כחלק משכר העבודה.

 ההגדרה הרחבה של שכר עבודה המופיעה בסעיף 10(ג) חובקת כל תמורה המשתלמת לעובד עבור שעות העבודה הרגילות.

בהתאם לכך נקבע כי תוספת משמרות לעובד שעובד דרך קבע לפי לוח משמרות הינה חלק מ”השכר הרגיל”.

עמלות ופרמיות מכירה הן חלק מהשכר לצורך דמי חופשה שנתית. עוד נקבע כי תוספת דמי כוננות אינה חלק מ”השכר הרגיל” כי היא שולמה עבור זמינות לעבודה מעבר לשעות העבודה הרגילות.

בהתאם לפסיקה, אף ימי חג, חופשה וימי היעדרות אחרים בשכר, הם חלק מ”השכר הרגיל” לצורך לחישוב דמי חופשה.

כתבות קשורות