עובדי מדינה – התפטרות מחמת מצב בריאותי לקוי

הזמנה לועדה רפואית מחוזית לעובדי מדינה

ועדה רפואית משרד הבריאות עובדי מדינה

התפטרות מחמת מצב בריאותי לקוי – הדין הכללי

לעיתים החיים מזמנים לנו בעיות רפואיות, לנו או לבני משפחתנו. עבודה לצד הבעיה הרפואית כרוכה במורכבות ואתגר לא פשוט. יחד עם זאת, עורך דין דיני עבודה ידע מהם הכלים העומדים בפני עובד מדינה ואיך ניתן לשפר את התמודדותו עם הבעיה הרפואית או המחלה בעת עבודתו. דוגמה אחת לכך, היא סעיף 6 חוק פיצויי פיטורים, התשכ”ג – 1963 אשר קובע זכאות לקבלת פיצויי פיטורים גם במצב של התפטרות, ככל שזו הייתה בשל מצב בריאותי לקוי של העובד. זו לשון הסעיף:

“התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן-משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין היתה סיבה מספקת להתפטרות – רואים לענין פיצויי פיטורים את התפטרותו כפיטורים”.

הפסיקה פירשה את סעיף 6 לחוק כפיצויי פיטורים, כסעיף הדורש מספר תנאים, כאשר הנטל הוא על העובד להוכיח כי חרף התפטרותו זכאי הוא לפיצויי פיטורים. בין התנאים הרלוונטיים שעל העובד להוכיח הם כי היו ממצאים רפואיים אובייקטיביים שהצדיקו את ההתפטרות וכי המצב הרפואי היה המניע לפיטורים או לכל הפחות מניע עיקרי.

במסגרת התנאי של “סיבה מספקת להתפטרות”, צריך העובד להודיע למעסיק על כוונתו להתפטר בשל המצב הבריאותי ולאפשר לו לבוא לקראתו ולהציע לו עבודה חלופית מתאימה ההולמת את כישוריו ומגבלתו. יודגש כי תנאי זה לא נקבע במפורש בחוק (אלא בפסיקה בלבד), כך שאין הכרח שהעובד יעבוד בעבודה האחרת שהציע לו המעסיק.

דרך המלך היא הבאת אישור רפואי תעסוקתי על מסוגלות העובד לעבוד בעבודה זו או בעבודה אחרת. עם זאת, לעיתים, במקרים המתאימים די בכך שהמצב הרפואי הצדיק התפטרות גם ללא קבלת אישור מרופא תעסוקתי.

התפטרות מחמת מצב בריאותי לקוי של עובדי מדינה – בהתאם להוראות התקשי”ר

סעיף 82.171(א’) להוראות התקשי”ר קובע כי עובד שביקש להתפטר מחמת מצב בריאותי לקוי שלו או של אחד מבני משפחתו, יצרף למכתב ההתפטרות אסמכתא רפואית:

“ביקש עובד להתפטר בגלל בריאות לקויה שלו או של אחר מבני משפחתו. כדי להיות זכאי לפיצויי פיטורים בהתאם לפסקה 83.311(ג) או (ד), יצרף למכתב ההתפטרות תעודה רפואית;”.

סעיף 82.171(ב’) להוראות התקשי”ר קובע כי מנהל היחידה של העובד ימסור את מכתב ההתפטרות והאסמכתא הרפואית ללשכת הבריאות המחוזית ובהמשך ועדה רפואית מחוזית של לשכת הבריאות המחוזית תבדוק האם העובד זכאי להתפטר מחמת מצב בריאותי ולהיות זכאי להשלמת פיצויי פיטורים:

“מנהל היחידה יעביר את מכתב ההתפטרות והתעודה הרפואית ללשכת הבריאות המחוזית ולשכת הבריאות המחוזית תעמיד את העובד, או את בן משפחתו שמצב בריאותו משמש עילה להתפטרות, בפני ועדה רפואית מחוזית”.

סעיף 82.171(ג’) להוראות התקשי”ר קובע כי מסקנות הוועדה הרפואית טעונות אישור של ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה, אשר יהיה רשאי לדרוש מהוועדה המחוזית, מהעובד או מהמשרד בו מעוסק העובד, נתונים נוספים כדי להשלים את הבדיקה.

הזמנה לוועדה רפואית מחוזית לעובדי המדינה

אם כן, כאשר עובד מדינה מעוניין להתפטר מחמת מצב בריאותי לקוי שלו או של בן משפחתו ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים, הוא יוזמן לבדיקה של ועדה רפואית מחוזית לעובד מדינה. לעובד יש זכות מלאה להיות מיוצג על ידי עורך דין בוועדה. עם זאת, על העובד להודיע לוועדה שבוע מראש, כדי לאפשר לחברי הוועדה להיערך בהתאם. על העובד לשלוח צילומים ממסמכים רפואיים עדכניים לפני מועד הוועדה. ככל שהוועדה לא תקבל את המסמכים הרפואיים לפי מועד הוועדה, תסתמך הוועדה אך ורק על המסמכים שהתקבלו ונמצאים בתיק העובד.

 משרד עורכי דין דיני עבודה רועי סבג  –  ייצוג עובדי מדינה בוועדות רפואיות מחוזיות

עורך דין רועי סבג מייצג עובדים בוועדות רפואיות מחוזיות לעובדי מדינה בסוגיות שונות, לרבות בכל הנוגע לבקשת העובד להתפטר מחמת מצב בריאותי לקוי שלו או של מי מבני משפחתו. הניסיון המשפטי שצבר עורך דין רועי סבג מעניק למשרד יתרון משמעותי בייצוג עובדי מדינה בוועדות מחוזיות, שכן עורך הדין רועי סבג מכיר לעומק את המערכות, החשיבה ודרכי הפעולה והוא ידע למנף ידע וניסיון זה לטובת העובדים.

משרד עורכי דין רועי סבג מוביל בזכויות עובדים ובדיני עבודה. משרדנו מייצג את לקוחותיו במסירות רבה ודואג במקצועיות ויעילות לקבלת זכויותיהם, קל וחומר ברגעי משבר ומצוקה רפואית.

אם נפגעו זכויותיך במקום העבודה, צרו קשר עוד היום לפגישת ייעוץ, שבמסגרתה נכירך באופן אישי ונלמד את המקרה, כך שנוכל להכין מסגרת לתביעה כנגד המעסיק.

אם אתם עובדים וזקוקים לייעוץ משפטי, אנא צרו עם משרדנו קשר בטלפון  04-625-0000.

 

כתבות קשורות