שלילה או הפחתה של פיצויי פיטורים

שלילה או הפחתה של פיצויי פיטורים

שלילת פיצויי פיטורים

עובדים שהועסקו במשך שנה רצופה ופוטרו על ידי המעסיק, זכאים לקבל פיצויי פיטורים. חוק פיצויי פיטורים מסדיר את כלל ההוראות והזכויות הנוגעות לפיצויי פיטורים.

מעסיק רשאי לשלול זכות לפי הוראת סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים, הקובעים את התנאים הבאים:

סעיף 16 קובע כי עובד שפוטר בנסיבות אשר בהסכם הקיבוצי שחל עליו מצדיקות שלילה או הפחתת פיצויי פיטורים – לא יהיה זכאי לפיצויים.

סעיף 17 קובע כי בענף שבו לא חל הסכם קיבוצי, בית הדין לעבודה רשאי לקבוע כי נסיבות הפיטורים מצדיקות שלילה או הפחתת פיצויים. בדיון לפי סעיף זה, יונחה בית הדין לפעול על פי הוראות הסכם הקיבוצי החל על מספר העובדים הגדול ביותר.

שלילת פיצויים לפי סעיף 17 חלה בדרך כלל על מקרים בהם ישנה הפרת משמעת חמורת על ידי העובד ולכן זכאי המעסיק, בנסיבות מסוימות, לשלול טובות הנאה כמו פיצויים ואף זכויות נוספות. נציג כמה דוגמאות.

שלילת פיצויים באופן חלקי בעקבות עבירות הפרת משמעת

בעניין קובי אלון, מדובר בעובד אשר פוטר מעבודתו בשל הפרת משמעת בעבודה – אלון דיווח דיווחים כוזבים בשעות עבודה, כאשר בפועל במהלך יום עבודתו שהה שעות בביתו או בעיסוקיו הפרטיים. בית הדין לעבודה פסק  על “שלילה חלקית” של פיצויי הפיטורין מכוח סעיף 17.[1]

בית הדין קבע כי השבת הכספים בגין השעות שלא עבד בהן – מוצדקת וכי לא נפל פגם בפיטוריו. אלון לא זכאי לתשלום על שעות העבודה שלא עבד בהן. הפיטורים נעשו במסגרת הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק ובעקבות הפרת המשמעת החמורה שביצע העובד.

שלילת פיצויים בעקבות גניבה ממקום העבודה

בעניין ג’ריס דוחא, מדובר בעובד מוסך אשר פוטר מעבודתו בעת שהיה עצור בחשד לגניבת חלקי חילוף לרכבים מהמעסיק.

בית הדין פסק כי המעסיק היה רשאי לפטר את דוחא תוך שלילה מלאה של פיצויי הפיטורים, הואיל ומדובר בעילה המאפשרת פיטורים לפי ההסכם הקיבוצי בענף המוסכים ולפי סעיף 16 לחוק פיצויי פיטורים. כלומר, בית הדין קבע במקרה זה כי הפרת משמעת של גניבה מהמעסיק מצדיקה שלילה מלאה של הפיצויים.

לסיכום, כפי שנקבע בפסיקה ניכר כי שלילה או הפחתת הפיצויים תתקיים במקרים קיצוניים שבהם העובד הפר את חובת תום הלב, ההגינות והיושר בצורה בוטה וכי ישנה אפשרות למעסיק להפחית את טובות הנאה אחרות שקיבל במרמה והחזר שכר בשל המרמה.

 

[1] סע”ש (אזורי חי’) 40627-04-19 מצברי תעשייה לישראל בע”מ – קובי אלון (נבו 12.01.2022).

[2] ע”ב (עבודה נצרת) 1933/00 ג’ריס דוחא – מוסך דני גלס בע”מ (נבו 25.07.2004).

כתבות קשורות