תביעה של עובד זר

תביעה של עובד זר

המאפיין העיקרי והבולט בגלובליזציה הוא התרחבות הקשרים הכלכליים בין מדינות ויצירה של שוק כלכלי משותף. במסגרת זו, עובדים זרים ממדינות לא מפותחות מהגרים למדינות מתפתחות בהם שכר המינימום גבוה מהרבה מהשכר בו השתכרו במדינתם. ככלל, עובדים זרים בישראל המועסקים עם היתר חוקי עובדים בארבעה ענפים עיקריים: בניין, סיעוד, מסעדנות וחקלאות.

הכנת קו הגנה כנגד תביעה של עובד זר דורשת עורך דין דיני עבודה בעל ניסיון משפטי רב בהתמודדות מול תביעות של עובדים זרים.

היתר להעסקת עובדים זרים

חוק עובדים זרים מגדיר עובד זר כך: “עובד שאינו אזרח ישראל או תושב בה“.

בהתאם לחוק העסקת עובדים זרים, חל איסור על העסקת עובד זר אלא באמצעות היתר בכתב ממשרד הפנים ובהתאם לתנאי ההיתר בלבד.

ככלל, היתר להעסקת עובדים זרים ניתן למעסיקים בענפי הבניין, החקלאות, התעשייה, המומחים, הסיעוד והמסעדות, זאת בכפוף למכסות ולתנאים הנקבעים מעת לעת על ידי שר הפנים לכל ענף בנפרד.

מעסיק אשר קיבל היתר לעסקת עובד זר רשאי להעסיק אך ורק עובדים זרים אשר יש להם היתר עבודה בתוקף מאת משרד הפנים.

עובדים זרים זכאים לתנאי העבודה בדמה לעובדים ישראלים. כך לדוגמה, העובדים הזרים זכאים לתשלום שכר מינימום, תשלום עבור שעות נוספות, גמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג, חופשה שנתית, דמי מחלה, תשלום נסיעות, דמי הבראה, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת וכיוצ”ב. בנוסף לתנאי העבודה כאמור, מעסיקים של עובדים זרים מחויבים לדאוג להם למגורים הולמים ולביטוח רפואי.

הדין בנוגע להפרשות פנסיוניות עבור עובד זר, שונה מהתנהלות כלפי אזרח ישראל וזאת כפי שיפורט בהמשך חוות דעתנו. 

הפרה של זכויות עובדים זרים היא עבירה פלילית והעונש בגינה הוא מאסר וקנס של עשרות אלפי ₪.

הסכם עבודה:

על המעסיק להתקשר עם העובד בהסכם בכתב המפרט את כל תנאי העסקה המפורטים לעיל, זאת בשפה שהעובד מבין ויש למסור לעובד הזר העתק מהסכם.

בהסכם יפרטו תנאי העבודה של העובד. לדוגמה: תיאור התפקיד, השכר, יום המנוחה השבועי, רשימת ניכויים, תנאים סוציאליים, מידע על מגורים הולמים, ביטוח רפואי, זהות המעסיק; תיאור התפקיד ועוד.

מגורים הולמים:

על המעסיק לדאוג למגורים הולמים לעובד, על חשבונו, למשך כל תקופת העסקתו ועד ל-7 ימים לאחר סיום עבודתו.

בתקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים) התש”ס 2000 נקבע כי מגורים הולמים הינם, בין השאר, העמדת מיטה נפרדת, כלי מיטה, ארון בגדים, העמדת מטבח וציודו לרשות העובדים, חדר אוכל, חדרי שירותים, מקלחות, סידורי כביסה, מים, ביוב, חשמל ומניעת מפגעים.

ניתן לנכות מהשכר שניתן לעובד סכום להחזר הוצאות המגורים המשולמים על ידי המעסיק. הסכום שניתן לניכוי נקבע על ידי שר העבודה ומשתנה מאזור מגורים אחד למשנהו.

ביטוח רפואי

מעסיק מחויב לדאוג לעובד הזר לביטוח רפואי אצל מבטח בעל רישיון בתוקף למשך כל תקופת עבודתו. על פוליסת הביטוח לכלול את כל השירותים שנקבעו בחוק על ידי שר הבריאות.  המעסיק של העובד הזר חייב למסור לו העתק של פוליסת הביטוח בשפת העובד.

המעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד הזר סכום את שהוציא על ביטוחו הרפואי.

חיסכון פנסיוני

על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני במשק, גם עובדים זרים זכאים ל”חסכון פנסיוני” מכח הצו.

סכומי ההפרשה זהים לסכומי ההפרשה לקרן פנסיה של עובדים ישראלים.

יחד עם זאת, מאחר שהסדר הפנסיה הוא חסכון לטווח ארוך, ההפרשות עבור עובדים זרים יוכנסו לקרן שאינה פנסיונית, אותה יוכלו לפדות בתום עבודתם בישראל.

 משרד עורכי דין דיני עבודה רועי סבג  –  ייצוג מעסיקים בתביעות של עובדים זרים

עורך דין רועי סבג מייצג מעסיקים בתביעות של עובדים זרים, בין אם מדובר בתביעות של עובדים סיעודיים כנגד מעסיק פרטי ובין אם מדובר בתביעות של עובדים זרים בענף החקלאות, הבנייה והמסעדנות. הניסיון המשפטי שצבר עורך דין רועי סבג מעניק למשרד יתרון משמעותי בייצוג מעסיקים בתביעות של עובדים זרים, שכן עורך הדין רועי סבג מכיר לעומק את המערכות, החשיבה ודרכי הפעולה בתביעות דיני עבודה של עובדים זרים והוא ידע למנף ידע וניסיון זה לטובת המעסיקים.

משרד עורכי דין דיני עבודה רועי סבג מוביל בתביעות דיני עבודה ובייצוג מעסיקים בתביעות של עובדים זרים. משרדנו מייצג את לקוחותיו במסירות רבה ודואג במקצועיות ויעילות לפיצוי המרבי המגיע להם.

אם נפגעו זכויותיך במקום העבודה, צרו קשר עוד היום לפגישת ייעוץ, שבמסגרתה נכירך באופן אישי ונלמד את המקרה, כך שנוכל להכין מסגרת לתביעה כנגד המעסיק.

אם אתם מעסיקים עובדים וזקוקים לייעוץ משפטי, אנא צרו עם משרדנו קשר בטלפון  04-625-0000.

אם אתם עובדים או מעסיקים שזקוקים לעורך דין דיני עבודה לרבות:  עורך דין דיני עבודה מוביל, אנא צרו קשר בטלפון 04-625-0000.

כתבות קשורות