הקמת חברת כוח אדם

עורך דין לדיני עבודה בחיפה

מעוניינים להקים חברת כוח אדם או חברת שירותים? קראו מדריך של עורך דין רועי סבג, המתמחה בהקמת חברת כוח אדם וחברת שירותים

הקמת חברת כוח אדם – חברת שמעוניינת לפעול כחברת קבלן כוח אדם או קבלנית שירות, חייבת ברישיון מטעם זרוע העבודה לפי חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם, התשנ”ו-1996.

משרדו של עו”ד רועי סבג, מתמחה בייצוג וייעוץ לחברות המבקשות לקבל רישיון קבלן מטעם משרד העבודה.

חברה המעוניינת בקבלת רישיון כוח אדם, נדרשת לעמוד בתנאי הסף הראשוניים להגשת הבקשה:

 1. היעדר הרשעות: בחמש השנים שקדמו לבקשת הרישיון, לא הורשעו מבקשי הרישיון או ממלאי תפקידים בכירים בעסק שברשותם:
 • בעבירה שיש עימה קלון.
 • בעבירה שבגלל חומרתה או נסיבותיה, הם אינם ראויים לפעול כקבלני שירותים.
 1. ניסיון:
 • לקבלני שירות – שנה ניסיון ניהולי או עסקי.
 • לקבלני כוח אדם – שלוש שנות ניסיון בניהול כוח אדם.

תנאי סף

הליך קבלת הרישיון מותנה בעמידה בכמה תנאי סף.

כך לדוגמה, על החברה להפקיד ערבות  כספית למשרד העבודה והרווחה.

גובה הערבות נקבע על פי היקף הוצאות השכר אך בהתאם לקבוע בתקנות. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון שגם חברה אשר אינה מעסיקה עובדים בזמן הגשת הבקשה מחויבת בהפקדת ערובה.

במילים אחרות, גם במידה החברה טרם החלה בפעילות, לצורך קבלת הרישיון על החברה להפקיד ערבות בסכום מינימאלי על סך 39,213 ₪. יצוין שסכום הערבות המינימלי משתנה מעת לעת, בהתאם לתקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (הערובה) תשנ”ו-1996.

הגשת הבקשה

יש להגיש למשרד העבודה בקשה מנומקת ולצרף אליה את כל המסמכים הרלוונטיים. עורך דין רועי סבג מתמחה בהגשת בקשות לרישום חברות כקבלני כוח אדם ושירותים ובמתן השירותים הנלווים והיעוץ השוטף לאותן חברות. אי מסירת כל המסמכים הרלוונטיים עשויה לעכב באופן ניכר את הטיפול בבקשה ולעיתים גם לדחותה.

לפיכך, יש חשיבות רבה שעורך דין בעל ניסיון וידע בתחום רישוי חברות כוח אדם ושירותים, יטפל בשמכם בהגשת הבקשה.

ריאיון אישי

לאחר בדיקת הבקשה ועמידה בתנאי הסף, יוזמנו מבקשי הרישיון לריאיון אישי מול מפקחים במשרד העבודה והרווחה. במהלך הריאיון תיבחנו בנוגע זכויות עובדים. עורך דין רועי סבג מכיר היטב את השאלות והסוגיות הנשאלות במסגרת הריאיון ומכין את לקוחותיו בהתאם. ככל המבקש לא יעבור את הריאיון האישי, תיפסל זכאותו להקמת חברת כוח אדם או שירותים. לפיכך, הכנת מבקש הרישיון לריאיון היא חשובה מאין כמותה.

דרישה להמצאת משרד

אם השלבים הקודמים הסתיימו בהצלחה, תועבר לידי מבקשי הרישיון “דרישה להמצאת משרד”, שבמסגרתה יש להשלים מסמכים נוספים (במידה ולא הוגשו בשלבים הקודמים), לדוגמה: העתק מחוזה שכירות בתוקף ותמונות המתארות תנאים פיזיים וסניטריים של המשרד, הכוללים נגישות לבעלי מוגבלויות.

משרד העבודה נוהג לבצע ביקורות במשרדי החברה כדי לבחון את כלל התנאים כפי שהוצגו לרשות בהליך קבלת הרישיון. לחילופין, במידה ומדובר על משרד בבעלותו של מבקש הרישיון, יתבקש מבקש הרישיון להעביר אישור נסח טאבו.

הפקדת ערבות בנקאית

לאחר השלמת השלבים הקודמים, יבקש מבקש הרישיון להפקיד ערבות בנקאית בידי משרד העבודה. ההפקדה תתבצע לפי התנאים הבאים:

 1. יש להכין את הערבות רק לאחר קבלת הודעה בדבר גובה הערבות הנדרשת.
 2. מבקשי רישיון שהם צד להסכם קיבוצי, זכאים להנחה של 10% מגובה הערבות הבנקאית.
 3. יש להמציא אישור המעיד על כך. הערבות תהיה בתוקף ל-15 חודשים מיום הוצאת הערבות. יודגש שתוקף הערבות יסתיים ביום האחרון של החודש ה-15. לדוגמא: באם יום הוצאת הערבות הינו 10.10.2019, תוקף הערבות יהיה עד ליום 31.01.2021. לא יינתן רישיון ללא הפקדת הערבות הנדרשת.
 4. בהתאם להוראות החוק, אם החברה או העסק עומדים בדרישות החוק, עליהם להפקיד ערבות בנקאית.
 5. יובהר כי במקרים בהם נמצא שהקבלן לא עמד בהתחייבויותיו כלפי העובדים, יידרש הקבלן להציג אסמכתאות לתיקון הליקויים וכי במידת הצורך, יידרש הקבלן להארכת תוקף הערבות לצורך כך וזאת בכדי להימנע מחילוט הערובה. עוד יובהר כי במקרים המתאימים, יקיים משרד העבודה התייעצות עם הועדה המייעצת לעניין חילוט ערובה, וזאת טרם החלטה על חילוט הערבות.

חברה שפועלת כקבלן כוח אדם, ללא רישיון

משרד העבודה עשוי להטיל על חברות שפועלות כקבלני כוח אדם או שירותים, ללא רישיון, עיצומים כספיים בסך מאות אלפי ש”ח, לרבות פתיחה בהליכים פליליים.  נוכח זאת, ישנה חשיבות מרבית לעמידה מלאה בהוראות משרד העבודה ובהוראות החוק הרלוונטיות.

רועי סבג, עורך דין חברות כוח אדם

עורך דין רועי סבג מתמחה בייצוג וייעוץ לחברות כוח אדם וחברות שירותים. עו”ד סבג מייצג חברות כוח אדם הן בליווי וייעוץ בשוטף והן בהליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ.

בין לקוחות המשרד, נמנות חברות כוח אדם מהגדולות בישראל, וביניהן חברת ביטחון הכרמל וחברת שמש. משרדנו מייצג את לקוחותיו במסירות רבה ודואג להם במקצועיות ויעילות. זקוקים לייעוץ משפטי ולעורך דין דיני עבודה – אנא צרו עם משרדנו קשר בטלפון  04-625-0000.

כתבות קשורות