תשלום שכר ופיצויי פיטורים לאחר פטירת עובד

עורך דין דיני עבודה בחיפה

במאמר זה נדון בסוגיית תשלום שכר ופיצויי פיטורים לאחר פטירת עובד. סעיף 5 לחוק חוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג-1963 קובע כי: “נפטר עובד, ישלם המעסיק לשאריו פיצויים כאילו פיטר אותו”. הגדרת “שאירים” בסעיף הנ”ל היא:

בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עמו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח … ובאין בן זוג או ילדים כאמור – ילדים והורים שעיקר פרנסתם היתה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שנים-עשר חודש לפני פטירתו וכל פרנסתם היתה על הנפטר”.

לעניין יתר התשלומים לאחר פטירת עובד, לרבות פדיון חופשה שנתית ודמי הבראה, סעיף 7 לחוק הגנת השכר, תשי”ח-1958 קובע כדלקמן:

 “נפטר עובד לפני ששולם שכר העבודה המגיע לו, ישולם שכר העבודה, על אף האמור בדיני הירושה, לידי מי שהעובד הורה לענין זה; לא הורה – ישולם לבן-זוגו, ובאין לו בן-זוג – ליורשו.”

כלומר, ככל שהמנוח לא הורה לא על העברת הזכויות לרשות צד כלשהו בטרם הפטירה, יידרש המעסיק לדעת האם למנוח הייתה בת זוג וככל שלא היה, הרי שנדרש המעסיק לדעת מי הם יורשי המנוח כדין.

כתבות קשורות