קבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה

קבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה

עורך דין בחיפה לעובדים זרים

רועי סבג, עורך דין דיני עבודה בחיפה מלווה מעסיקים שונים וביניהם מעסיקים בענף המסעדנות, בענף ההייטק ועוד בדרך לקבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה. עו”ד רועי סבג מתמחה בזכויות עובדים זרים בחיפה. 

חוק עובדים זרים, התשנ”א-1991 מסמיך את ראש ראשות האוכלוסין וההגירה או עובד שהוסמך מטעמו, להתיר העסקתו של “עובד זר” לפי סעיף 1 יג’ לחוק עובדים זרים (להלן: “היתר/היתר העסקה”).

עורך דין להיתר עובד זר מומחה

עובד זר מומחה הינו עובד זר בעל מומחיות ייחודית שאין בנמצא בישראל, אשר ראש ראשות אוכלוסין החליט להתיר את העסקתו. ראש ראשות האוכלוסין מתחשב, בין היתר, במחויבות הבינלאומית של מדינת ישראל, בהוראות החוק, החלטות ממשלה רלוונטיות ובמאפייני שוק העבודה בענפי העבודה ובאזורי העסקה שונים.

העסקת מומחה בישראל מותרת רק לאחר שמעסיקו קיבל היתר העסקה מאגף היתרים ובהתאם לתנאיו, וכן לאחר שהמומחה הזר קיבל אשרה ורישיון ישיבה ועבודה מסוג “ב/1 מומחה” (בציון המקצוע המאושר להעסקה) לפי סעיף 2(ג) לחוק הכניסה לישראל בתשי”ב-1952 ותקנותיו.

חשוב לציין: את היתר העסקה ורישיון העבודה לפי נוהל זה יש לקבל בטרם הגעת המומחה לישראל לרבות כאשר המומחה הינו אזרח בעל דרכון של אחת המדינות המנויות בצו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) התשל”ד-1974 ולאחר ביצוע הליכים שונים.

ככלל, לא יואשר מעבר מרישיון מכל סוג שהוא לרישיון מסוג “ב/1 מומחה” בעת שהותו של המומחה בישראל.

המומחה אינו רשאי לעבוד בענף אחד בזמן שהותו בישראל.

מומחה שאושרה בקשת מעסיקו, נדרש להיכנס לישראל ולצאת ממך דרך מעבד הגבול בנמל התעופה בן גוריון בלבד.

היתר “מומחה” יתנן לעובדים זרים בגירים שמלאו להם 18 שנים, לפחות.

ככלל, מומחה שהעסקתו אושרה והוא קיבל היתר “מומחה” – רשאי בתקופת שהייתו בישראל לבקש לצרף אליו בני משפחה (מקרבה ראשונה). חריג לכלל, הוא כשמדובר בעובד אשר בהיתר העסקה שלו נכתב שהוא יעסוק במקצוע שאינו דרוש עבורו השכלה אקדמית גבוה; שהעסקתו הותרה על פי התחייבות המעסיק לתשלום שכר של לפחות פעמיים השכר הממוצע במשק; וכן מומחים המגיעים לישראל ל ביצוע משימה חולפת של עד 90 יום. לגבי מומחים אלו – לא ניתן לצרף בני משפחה.

ביטול ההיתר

הרשות ראשית לבטל את הרישיון או ההיתר שניתן לעובד המומחה ולמעסיק בכפוף לעריכת שימוע. זאת במידה ונמצא כי המעסיק אינו עומד, בין היתר, בנהלים ו/או בתנאי ההיתר ו/או בתנאי הרישיון ו/או אם התגלתה אי מסירה של מידע מלא ומקיף.

הגשת בקשה לקבל היתר להעסקת עובד מומחה

הגשת הבקשה כורכה בתשלום אגרת ובקשה בצירוף נספחים שונים, כפי שנדרש.

בקשה להעסקת מומחה תוגש על ידי חברה, שותפות או עוסק מורשים הרשומים כחוק בישראל. על המבקש לצרף לבקשתו אישור על אישום התאגיד.

היתר להעסקת מומחה יינתן עבור מומחה באחת הקטגוריות להלן:

מנהל, נציג בכיר או עובד אמון בחברה זרה או בחברה בינלאומית: לעניין זה “מנהל” הוא כל אדם המכוון או קובע את יעדיו של ארגון או  מחלוקות בארגון. דהיינו, מדובר בעובד בעמדה בכירה שאחראי לפעילות אספקה של שירותי הארגון באמצעות פיקוח, שליטה, סמכות להעסיק עובדים, לפטרם וכיוצ”ב. לחברה זרה או בינלאומית לא ותר להעסיק יותר מ-2 עובדים זרים שהם נציגים בכירים או בעלי משרת אמון.

היתר לפי סעיף זה יינתן, בין היתר, בכפוף להמלצת המינלת לסחר חוץ במשרד הכלכלה.

איש סגל בכיר בחברת תעופה או בחברת ספנות זרה בהתאם למחויבות בינלאומית של מדינת ישראל.

מרצה או חוקר במוסד להשכלה גבוהה, או ברשות הזיכרון “יד ושם” – בקשה שתוגש על ידי מוסד להשכלה גבוהה או על ידי רשות הזיכרון “יד ושם”.

חוקר המועסק במסגרת תוכנית המסגרת של האיחוד האירופי אליה הצטרפה מדינת ישראל.

עובד רפואה משתלם או מומחה בבית חולים – בקשה להעסקה זו תידון רק אם צורפה לבקשת המלצת משרד הבריאות.לא ניתנו יותר מ-50 היתרים בשנה להעסקת עובדים רפואה שאינם רופאים (בהתאם להחלטת הממשלה בנדון).

יהלומנים – הבקשה להעסקת מנהל או איש אמון בתחום היהלומים תוגש על ידי המעסיק בהמלצת המפקח על היהלומים במשרד הכלכלה בלבד.

צלם זר או כתב זר – בקשה תוגש באמצעות לשכת העיתונות הממשלתית בלבד והיא כפופה לנוהל מיוחד.

אמנים זרים – היתרים להעסקת אמנים זרים יינתנו בדרך כלל להעסקת אמנים בעלי מוניטין במידה גבוהה או בעלי מוניטין בינלאומי בתחומיהם או למעסיקים שהם גופים בעלי מוניטין במידה גבוהה בתחומם, ולתקופות קצרות של שלושה חודשים או פחות.

בוגר אקדמאי זר וסטודנט זר במקצוע היי-טק.

נציגי צבאות של מדינות זרות (בהתאם לסעיף 3 להחלטת ממשלה 3774 מיום 08.4.17). בקשה להעסקת נציג צבא של מדינה זרה, המשמש בתפקידי פיקוח או לצורך לימוד מערכות, במסגרת עסקה עם מדינה זרה, תוגש בהמלצת משרד הביטחון.

מומחים זרים המגיעים לישראל לתקופות קצרות של עד 90 יום לביצוע משימה זמנית או חולפת (עד 300 ימים בשנה) – הגבלה מספרית זו לא תחול על היתרים הניתנים לחברות היי טק מוכרות, כהגדרתם לעיל, להעסקת מומחים זרים ששכרם אינו נופל מפעמיים השכר הממוצע במשק, במשך תקופות קצרות כאמור.

מומחה ב”שכר מומחים” שהוכח לגביו כי הוא בעל ידע ברמת מומחיות גבוהה או בעל ידע חיוני וייחודי לשירות אותו מספק המעסיק, שאינו בנמצא בישראל, כאשר שכר העבודה הרגיל שישולם למומחה הזר לא יפחת מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר.

על אף האמור, הממונה רשאי להתנות את מתן ההיתר בהתחייבות לתשלום שכר גבוה מהאמור לעיל, אם בענף העבודה בו נדרש המומחה הזר, השכר הרגיל גבוה מהשכר הממוצע במשק, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

שפים במסעדות אסיאתיות – לעניין בקשה להעסיק מומחה זר בשכר מומחים בתפקיד שף מומחה יחולו תנאים נוספים כלהלן:

היתר להעסקת שף זר בשכר מומחים ינתן אך ורק למסעדות המוכיחות שהן מסעדות המגישות תפריט על טהרת מאכלים מהמזרח הרחוק (דרום מזרח אסיה – סין, תאילנד, יפן, הודו) בלבד. מעסיק המבקש היתר יתבקש להצהיר על כך בבקשתו וכן לצרף תפריטים מעודכניים של המסעדה. ככלל, החלטה בבקשה תתקבל רק לאחר משלוח ביקורת למסעדה לברר את סוג המסעדה ותנאיה. בקשת מסעדה אסיאתית תיבחן בהתאם לקריטריונים המנחים לבחינת בקשות של מסעדות בתחום האסיאתי, לקבל היתר להעסקת שפים שרים.

בהתאם לנהלים המתאימים, לא יינתן היתר להעסקת שף מומחה זר ממדינות מוצא שאין ניסיון בהיקף רחב ומשמעותי בהבאת שפים מומחים זרים מהם.

ניוד שף במסעדה אסייתית

בעל ההיתר רשאי לנייד את השף הזר שבגינו ניתן ההיתר לעבודה כשף במסעדות אסיאתיות אחרות בבעלותו. זאת רק בתנאי שמסעדות אלו הן בעלות היתר בתוקף להעסקת שפים זרים, או במסעדות אחרות ברשת מסעדות שלהן היתרים להעסקת מומחים בתוקף כאמור, גם בחריגה ממספר השפים הזרים הקבוע בכל היתר. אך זאת רק בתנאי שלשף הזר רישיון עבודה בתוקף, וזאת לאחר קבלת אישור בכתב מאגף היתרים – ענף מומחים לניוד.

הבקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה:

לבקשה יצורפו מסמכים מאומתים בידי עו”ד, ובית היתר, תצהיר מתאים; העתק נאמן למקור מאושר ע”י עו”ד של אפסי 102 שהוגש למוסד לביטוח לאומי לגבי עובדים ישראלים במשך 3 חודשים אחרונים; אישור רו”ח המבקר את החברה כי החברה פעילה ולא נרשמה לחברה אזהרת עסק חי לשנת המס שקדמה ועוד מסמכים שונים.

בבקשה למומחה חדש – יש גם לצרף קורות חיים של העובד ותעודות המעידה על השכלה, ניסיון, מוניטין וכו’. תעודות שאינן בשפה העברית או אנגלית יש לצרף  תרגום נוטריוני.

רועי סבג – עו”ד לדיני עבודה

משרדנו מלווה מעסיקים בהגשת בקשות לקבלת היתר להעסקת עובד זר ובנוגע לניודים של שפים מומחים בין מסעדות אסיאתיות. 

אם אתם עובדים או מעסיקים הזקוקים לייעוץ משפטי ולעורך דין בדיני עבודה, אנא צרו קשר עם משרדנו בטלפון  04-625-0000.

כתבות קשורות